f t g m
 • Studio Projektów Sanitarnych

 • PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • BUDOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

 • NADZÓR INWESTORSKI

 • DORADZTWO TECHNICZNE

Copyright 2024 - STUDIO PROJEKTÓW SANITARNYCH S.C.

AUDYTY ENERGETYCZNE I REMONTOWE

Studio Projektów Sanitarnych zajmouje się doradztwem energetycznym w zakresie racjonalnego użytkowania energią i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.
Audyt energetyczny jest ekspertyzą określającą zakres i opłacalność przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Na jego podstawie wybierany jest wariant optymalny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jest wymaganym opracowaniem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych. Oferujemy:
 
 • wykonywanie audytów energetycznych,
 • wykonywanie audytów efektywności energetycznej,
 • wykonywanie audytów remontowych,
 • wykonywanie audytów oświetlenia,
 •  badania termowizyjne,
 • analiza opłacalności OZE,
 • projekty termomodernizacji,
 • projekty modernizacji instalacji c.o. i źródeł ciepłą,
 • pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię.
Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom i zarządcom:
 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła.
Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:
 • osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy,
 • osoby fizyczne, również właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych:
 • ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę lub modernizację systemu grzewczego,
 • wymianę lub modernizację systemu przygotowania cieplej wody użytkowej,
 • modernizację lub usprawnienie systemu wentylacji,
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji,
 • likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych.
Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż:
 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
W przypadku realizacji prac modernizacyjnych prowadzących do oszczędności energii, można uzyskać wsparcie finansowe również w postaci:
 • pożyczek i dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, np. w ramach konkursu „System Zielonych Inwestycji” (GIS Green Investment Scheme),
 • pożyczek i dotacji ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • pożyczek i dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • pożyczek i dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • pożyczek i dotacji z Funduszu Norweskiego.